Navigation
Hot News...

คำชี้แจง

   สหกรณ์ขอชี้แจงสมาชิก เรื่องการกู้เงินสหกรณ์
ตามระเบียบเงินกู้ตามสาเหตุ ดังนี้

   1. สหกรณ์ดำเนินการตามคำแนะนำของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสหกรณ์จังหวัด

   2. เพื่อป้องกันผู้ค้ำประกันไม่ให้เดือดร้อน
เป็นผลมาจากการที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือหนีหนี้
ทำให้สหกรณ์หักชำระหนี้ไม่ได้

   3. ระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ หากนำไปเปรียบ
เทียบกับสหกรณ์ขนาดเดียวกัน จะเห็นว่าเอื้อ
ประโยชน์ให้กับสมาชิกมากกว่าสหกรณ์อื่น

   4. ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด NPL กับหสกรณ์

   5. ส่งเสริมการออมให้สมาชิก

(update 23-06-2558)รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนตำแหน่งสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

(update 17-06-2558)ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักกฎหมาย

(update 11-06-2558)หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมคำขอกู้สามัญ

(update 28-05-2558)เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
ไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
โปรดวางใจและไว้ใจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น จริงจัง จริงใจ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได้ ค่ะ


ข่าวสารจากสหกรณ์ฯ

สมาชิกท่านใด เปลี่ยนบ้านเลขที่ เพิ่ม ตรอก ซอก ซอย
หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งมายังสหกรณ์ฯ
เพื่อเพิ่มข้อมูลของท่าน เข้าระบบทะเบียนที่อยู่สมาชิกในสหกรณ์
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการส่งข่าวสาร หรือเอกสารสำคัญของสหกรณ์ฯ
ไปยังสมาชิกโดยไม่ผิดพลาด และผู้รับได้รับอย่างถูกต้องทำให้
ไม่พลาดข่าวสารของสหกรณ์ฯ ถ้ามี Email ขอเพิ่มด้วยนะคะ


จดหมายข่าว

(update 18-06-2558)

ประกาศอื่นๆ


Continue


Menu

ติดต่อเรา

Facebook : Facebook
E-mail : ddc_saving@hotmail.com
ฝ่ายธุรการ : 02-590 3098
ฝ่ายสินเชื่อ : 02-590 3820
ฝ่ายการเงิน : 02-590 3078
ผู้จัดการ : 02-590 3099
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 02-590 3098
แฟกซ์ : 02-965 9379

อัตราดอกเบี้ย

ประจำ 6 เดือน : 3.65% ต่อปี
ประจำ 12 เดือน : 3.85% ต่อปี
ประจำ 24 เดือน : 4.00% ต่อปี
ประจำ 36 เดือน : 4.25% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ : 3.00% ต่อปี *
ประจำสะสมทรัพย์ : 4.00% ต่อปี *

Online

     ผู้ที่กำลังใช้งาน : 3

    มีผู้เข้าเยี่ยมชม
    220746