Navigation
Hot News...

จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2557 เปิดอ่านเรียน ท่านสมาชิก
      ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิกสามคม สสธท., และสส.ชสอ. รอบคุ้มครอง 1 ต.ค. 57
    - สส.ชสอ. (สมทบ) รอบคุ้มครอง 1 ตค. 57
    - สส.ชสอ.รอบคุ้มครอง 1 ตค. 57
    - สสธท.บิดา รอบคุ้มครอง 1 ตค. 57
    - สสธท.มารดา รอบคุ้มครอง 1 คต.57
    - สสธท.สมทบ รอบคุ้มครอง 1 ตค. 57
    - สสธท.สามัญ รอบคุ้มครอง 1 คต.57
การรับสมัครรอบ 4-2557
ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท
จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน
และการมีสิทธิกู้ใหม่ของเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2556
( วงเงินเกินกว่า 2,000,000.-บาท )
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน
และการมีสิทธิกู้ใหม่ของเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2556
( วงเงินไม่เกินกว่า 2,000,000.-บาท )
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ_ข้าราชการ_ 2557
แบบฟอร์มสมัครสมทบ สสธท. พิเศษสุด
การคิดค่าธรรมเนียมกรณีชำระหนี้เงินกู้พิเศษ
ก่อนครบกำหนดตามสัญญา พ.ศ. 2557
การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
การให้เงินกู้พิเศษและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ
และลูกจ้างรับบำเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2557
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557
จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน
และการมีสิทธิกู้ใหม่ของเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2556
( วงเงินเกินกว่า 2,000,000.-บาท )
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน
และการมีสิทธิกู้ใหม่ของเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2556
( วงเงินไม่เกิน 2,000,000.-บาท )
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
การกำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน การค้ำประกัน
และการมีสิทธิกู้เงินครั้งใหม่ สำหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกที่เป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 10-2557
รายงานการประชุมวิสามัญ
รายงานการพ้นสภาพสมาชิกสำหรับเดือนมิถุนายน 57
ใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ.
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบจดหมายข่าวฉบับที่1/2557

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2557


Continue


Continue


Continue


Continue


Continue


Menu


ติดต่อเรา

Facebook Facebook
E-mail ddc_saving@hotmail.com
ฝ่ายธุรการ 02-590 3098
ฝ่ายสินเชื่อ 02-590 3820
ฝ่ายการเงิน 02-590 3078
ผู้จัดการ 02-590 3099
ผู้ช่วยผู้จัดการ 02-590 3098
แฟกซ์ 02-965 9379

Online

     ผู้ที่กำลังใช้งาน : 1

    มีผู้เข้าเยี่ยมชม
    169685