Navigation
Hot News...

ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประจำปี พ.ศ. 2558

(update 25-11-2558)แจ้งเพื่อทราบแจ้งขออภัยหนังสือยืนยันยอด

(update 16-11-2558)เกษียณเปี่ยมสุข 1 และ 2ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

(update 18-09-2558)ประกาศแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ

(update 06-07-2558)คำชี้แจง

   สหกรณ์ขอชี้แจงสมาชิก เรื่องการกู้เงินสหกรณ์
ตามระเบียบเงินกู้ตามสาเหตุ ดังนี้

   1. สหกรณ์ดำเนินการตามคำแนะนำของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสหกรณ์จังหวัด

   2. เพื่อป้องกันผู้ค้ำประกันไม่ให้เดือดร้อน
เป็นผลมาจากการที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือหนีหนี้
ทำให้สหกรณ์หักชำระหนี้ไม่ได้

   3. ระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ หากนำไปเปรียบ
เทียบกับสหกรณ์ขนาดเดียวกัน จะเห็นว่าเอื้อ
ประโยชน์ให้กับสมาชิกมากกว่าสหกรณ์อื่น

   4. ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด NPL กับหสกรณ์

   5. ส่งเสริมการออมให้สมาชิก

(update 23-06-2558)เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
ไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
โปรดวางใจและไว้ใจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น จริงจัง จริงใจ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได้ ค่ะจดหมายข่าว

(update 18-06-2558)

ประกาศอื่นๆ


Continue


Menu

ติดต่อเรา

Facebook : Facebook
E-mail : ddc_saving@hotmail.com
ฝ่ายธุรการ : 02-590 3098
ฝ่ายสินเชื่อ : 02-590 3820
ฝ่ายการเงิน : 02-590 3078
ผู้จัดการ : 02-590 3099
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 02-590 3098
แฟกซ์ : 02-965 9379

อัตราดอกเบี้ย

ประจำ 6 เดือน : 3.65% ต่อปี
ประจำ 12 เดือน : 3.85% ต่อปี
ประจำ 24 เดือน : 4.00% ต่อปี
ประจำ 36 เดือน : 4.25% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ : 3.00% ต่อปี *
ประจำสะสมทรัพย์ : 4.00% ต่อปี *

Online

     ผู้ที่กำลังใช้งาน : 23

    มีผู้เข้าเยี่ยมชม
    243219