Navigation
Hot News...

โปรแกรมทัศนศึกษาต้อนรับลมหนาว
กับสหกรณ์ในปี 2557
ข่าวพิเศษ


สถานี่รับบริจาค
    1.หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค
    2.กรมควบคุมโรค อาคาร 4 หน้าลิฟท์ ชั้น 1ของสมนาคุณจดหมายข่าว

สสธท. และ สส.ชสอ

เรียน ท่านสมาชิก
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิกสามคม สสธท.,
และสส.ชสอ. รอบคุ้มครอง 1 ต.ค. 57


ระเบียบการกู้เงิน

ประกาศอื่นๆ


Continue


Continue


Continue


Continue


Continue


Menu

ติดต่อเรา

Facebook : Facebook
E-mail : ddc_saving@hotmail.com
ฝ่ายธุรการ : 02-590 3098
ฝ่ายสินเชื่อ : 02-590 3820
ฝ่ายการเงิน : 02-590 3078
ผู้จัดการ : 02-590 3099
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 02-590 3098
แฟกซ์ : 02-965 9379

อัตราดอกเบี้ย

ประจำ 6 เดือน : 3.65% ต่อปี
ประจำ 12 เดือน : 3.85% ต่อปี
ประจำ 24 เดือน : 4.00% ต่อปี
ประจำ 36 เดือน : 4.25% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ : 3.00% ต่อปี *
ประจำสะสมทรัพย์ : 4.00% ต่อปี *

Online

     ผู้ที่กำลังใช้งาน : 712

    มีผู้เข้าเยี่ยมชม
    178144