Navigation
Hot News...

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
 
ประกาศทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2557 <23 เม.ย.57>
 
ข้อบังคับ สอคร.แก้ไขฉบับที่ 11 <4 เม.ย.57>
 
คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557 <3 มี.ค.57>

อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ - ออมทรัพย์พิเศษ ประจำ [4 เดือน, 6เดือน, 24 เดือน, 36 เดือน] ประจำสะสมทรัพย์
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.75
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เปิดรับฝาก) 0.75
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00
 เงินฝากประจำ 6 เดือน 3.65
 เงินฝากประจำ 12 เดือน 3.85
เงินฝากประจำ 24 เดือน  4.00
 เงินฝากประจำ 36 เดือน 4.25
 เงินฝากประจำสะสมทรัพย์ 24 เดือน 4.00

*** มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ***
โทร 02-5903820 , 02-5903078 โทรสาร 02-9659379


Continue


Continue


Continue


Continue


Continue


Menu


ปฏิทินกิจกรรม


Online

     ผู้ที่กำลังใช้งาน : 17

    มีผู้เข้าเยี่ยมชม
    152240