Navigation
Hot News...

  เงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

         ประกาศ

 • เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
 • ยกเลิกการรับเงินฝากประจำ 6 เดือน และเงินฝากประจำ 36 เดือน
 • เปิดรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2561
 • ประกาศเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • ประกาศเรื่อง การถอนเงินฝากที่เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ กรณีกู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ศ.2561
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับเงินฝากและการเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือน.pdf

  (update07-01-2562)

   

 •  

   

   

  ประกาศแก้ไขระเบียบ

  (update 01-06-2561)


   ประกาศปรับระเบียบ


   จดหมายข่าว

   (update 13-07-2561)

   ประกาศอื่นๆ

   (update 07-01-2562)


   Continue


   Menu

   ติดต่อเรา

   Facebook : Facebook
   E-mail : ddc_saving@hotmail.com
   ฝ่ายธุรการ : 02-590 3098
   ฝ่ายสินเชื่อ : 02-590 3820
   ฝ่ายการเงิน : 02-590 3078
   ผู้จัดการ : 02-590 3099
   ผู้ช่วยผู้จัดการ : 02-590 3098
   แฟกซ์ : 02-965 9379

   ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด

   ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์
   ประเภทออมทรัพย์
   เลขที่บัญชี 130-135411-2
   ธนาคารกรุงเทพ สาขาแคราย
   ประเภทออมทรัพย์
   เลขที่บัญชี 188-0-29393-9

   อัตราดอกเบี้ย

   ประจำ 6 เดือน : 3.65% ต่อปี
   ประจำ 12 เดือน : 3.85% ต่อปี
   ประจำ 24 เดือน : 4.00% ต่อปี
   ประจำ 36 เดือน : 4.25% ต่อปี
   ออมทรัพย์พิเศษ : 2.80% ต่อปี *
   ประจำสะสมทรัพย์ : 4.00% ต่อปี *

   Online

        ผู้ที่กำลังใช้งาน : 211

       มีผู้เข้าเยี่ยมชม
       409258